เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวอรษา ตะเพียนทอง

  ครูผู้สอนวิชาสังคม / พลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวประทุม ช้อยงาน

  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสกาวรัตน์ หมิ่งทอง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์

  ครู คศ.1

^