เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา วรรณโชติ

  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ด้านผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา วรรณโชติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นาางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  ครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์

  ครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายประพนธ์ พิทักษ์ตันสกุล

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายชวลิต ม้าเทศ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ทิพมาลา

  ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โคกระบือ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวนพศร ไชยรัตน์

  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายนรนิติ พรหมพื้น

  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายพีรวัส โรจน์เมธาวัฒนา

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายอรรถชนะ อุสา

  ครูผู้ช่วย หัวหน้าแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายมนตรี เล่ห์สิงห์

  ครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายพิรวุฒิ หม่อมประโคน

  ครูผู้สอนแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

 • thumbnail

  นายพัศดี โคกระบือ

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายพัสดี โคกระบือ

  ครูรักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายอุทัย รัตถา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนาพิพัฒน์ ไพบูลย์

  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายภวัต ชมพิกุล

  พนักงานราชการ

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นางสาวพิมลณัฐ รองวัง

  ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสาวิตรี แว่นศิลา

  ครูแผนกการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวนฤทธิ์ บุญประกอบ

  ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางวลัยพร เนรมิตร

  ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี เฉลิมศรี

  ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส มะลิทองพงศ์

  ครูแผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวนิลวรรณ ญานะโค

  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางนฤมล รอตเสียงล้ำ

  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวอรษา ตะเพียนทอง

  ครูผู้สอนวิชาสังคม / พลศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวประทุม ช้อยงาน

  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 • thumbnail

  นางสกาวรัตน์ หมิ่งทอง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมชาย นิติดำรงศักดิ์

  ครู คศ.1

แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวทรรศนีย์ แซ่ซิ้ม

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ ชะนะนาน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายธรรมรัตน์ กานต์ไกรศรี

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายบริหารทรัพยากร.

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล โสวัตร

  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวธนัทภัทร รัศมี

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ปวีณ์ พรกิจจาวงศ์

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวอัญวีณ์ สิริพิชญารัตน์

  เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการ

 • thumbnail

  นาวสาวธนัญญา แก้วบุญตา

  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

 • thumbnail

  นางสาวเนาวนิตย์ ใจสงฆ์

  เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี

^