เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
 
ระดับขัั้น จำนวน(คน)
ผู้บริหาร 4
ข้าราชการ 10
พนักงานราชการ 15
ครูพิเศษสอน 6
บุคลากรทางการศึกษา 15
นักการภารโรง 5
^